درباره علی زرکف

About Ali Zarkaf

Ali Zarkaf is Iranian composer, music producer, pianist, keyboard player, guitar player, Harpejji player, orchestrator and singer.

He started learning piano when he was 8 years old. And he kept learning music for more than 2 decades. Within this years he had several teachers such as Mahmood Jafafi, Majid Alizadeh, Haleh Arami, and finally Hamzeh Yeganeh for Jazz music.

He also has started composing and produsing music since he was 15 years old. His teacher Majid Alizadeh encouraged him to write more songs as he believed the songs were written at that age were capable to be orchestrated as symphonies.

In 2001 he performed the song Utopia in Tehran Moallem hall , written by himself with poem of well-known poet Sohrab Sepehri.

Finally He has produced his debut album in 2008 during his conscription. And released in 2010 “The last Friday without You” which is instrumental songs mostly in New Age genre.

He also released single track called “Liked the moon” which is written, All instruments and vocal also performed by himself.

His second album is also instrumental. “From Theran with Love” is composed, produced and performed by himself. He played all the instruments such as Piano and the Harpejji a new instrument in this Album as solo too. This album is absolutely different comparing his previous activities. The genre is pop generally but there is lot of other aspects of music styles such as Jazz, Classic and Romantic.

He is also working on his next album and new single tracks.


علی زرکف آهنگساز ، تهیه کننده موسیقی ، پیانیست ، نوازنده کیبورد ، نوازنده گیتار ، نوازنده هارپژی ، تنظیم کننده و خواننده ایرانی است

وی از 8 سالگی آموختن پیانو را آغاز کرد. و به مدت بیش از 2 دهه به یادگیری موسیقی ادامه داد. در این سالها او از چندین استاد نظیر محمود جعفری ، مجید علیزاده ، هاله آرامی و سرانجام حمزه یگانه برای موسیقی جاز آموزش دیده است

او همچنین آهنگسازی و تولید موسیقی را از 15 سالگی آغاز کرد. استادش مجید علیزاده او را تشویق نمود تا آهنگهای بیشتری بنویسد چراکه معتقد بود آهنگهایی که در آن سن نوشته حتی قابلیت ارکستراسیون برای یک سمفونی را دارد

وی در سال ۱۳۸۰ آهنگ آرمان شهر را در سالن معلم تهران که توسط خود او نوشته شده و شعرش را شاعر سرشناس سهراب سپهری سروده اجرا کرد

سرانجام او اولین آلبوم خود را در سال ۱۳۸۷ در طول خدمت سربازی ساخت و تولید کرد. و در سال ۱۳۸۹ آن را با نام “آخرین جمعه بدون تو” منتشر نمود. موسیقی این آلبوم بی کلام و سبکش «نیو ایج» است

او همچنین سال گذشته تک آهنگی به نام «مثل ماه» منتشر کرد که شعر آن از سروده های اوست و همچنین همه سازها نیز توسط خودش اجرا شده و آن را خوانده است

آلبوم جدید او «از تهران با عشق» نیز بیکلام است که آهنگسازی، اجرای پیانو و کلیه سازها و تولید آن را انجام داده و در این آلبوم به عنوان تکنواز نیز ساز جدیدی را به نام هارپژی نواخته است. این آلبوم در مقایسه با فعالیتهای قبلی او کاملاً متفاوت است. سبک آن به طور کلی پاپ است ، اما جنبه های دیگر بسیاری از سایر سبک های موسیقی مانند جاز ، کلاسیک و رمانتیک در آن وجود دارد

ایشان همچنین در حال تهیه آلبوم بعدی خود و تک آهنگ های جدید میباشد